Lata 1998-1999

Lata 2000-2001

Lata 2002-2003


11.07.1998
Dekret Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, w którym działając także w imieniu Konferencji Episkopatu Polski i Archidiecezji Warszawskiej, powołuje Fundację Budowy Świątyni Opatrzności Bożej i nadaje jej Statut. Powołany zostaje także pierwszy Zarząd i Rada Fundacji.

12.07.1998
Akt notarialny, o powołaniu Fundacji przez Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, działającego jednocześnie jako przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski i Archidiecezji Warszawskiej (wszystkie trzy podmioty są fundatorami).

13.07.1998
Wniosek fundatorów i Zarządu Fundacji skierowany do Sądu Gospodarczego w Warszawie, o wpisanie Fundacji do Rejestru.

18.12.1998
Postanowienie Sądu o wpisaniu Fundacji do Rejestru Fundacji.

I-III.1999
Rozpoczynają się zabiegi o pozyskanie, w toku postępowania przed Komisją Majątkową, nieruchomości, które mogą być zamienione na przyszły teren budowy świątyni. Starania o lokal biurowy (Dom Katolicki Roma) i jego adaptacja. Uzyskanie numeru statystycznego (REGON) i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla Fundacji.

II-III.1999
Prowadzone są rozmowy z użytkownikami wieczystymi terenów w kompleksie tzw. Wilanowa Zachodniego dotyczące wyznaczenia działki pod budowę świątyni. W marcu 1999 została zawarta umowa przedwstępna dotycząca wyżej wymienionej nieruchomości.

30.04.1999
Powołanie przez Księdza Kardynała Prymasa nowego Zarządu Fundacji, który w niezmienionym składzie dział do chwili obecnej.

02.05.1999
Uroczyste posadowienie i pobłogosławienie przez Jego Eminencję Księdza Prymasa Krzyża na placu przyszłej budowy, poprzedzone procesjami z czterech świątyń symbolizującymi Cztery Drogi do Wolności Narodu Polskiego: Nauki, Kultury, Cierpienia i Modlitwy. Uroczyste Misterium Opatrzności Bożej przedstawione na placu przez artystów.

13.06.1999
Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił przygotowany przez Fundację kamień węgielny pod budowę Świątyni Bożej Opatrzności - podczas uroczystej Mszy świętej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wcześniej, podczas przelotu helikopterem nad placem budowy, pobłogosławił ten teren.

VI-X.1999
Prace przygotowawcze do ogłoszenia otwartego konkursu na koncepcję architektoniczną kompleksu świątynnego. Konkurs przeprowadzony został przez kurię Metropolitalną Warszawska przy udziale przedstawicieli SARP.

09.11.1999
Jego Eminencja, Ksiądz Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, dokonał uroczystego otwarcia konkursu na koncepcję architektoniczna Świątyni Bożej Opatrzności. XI-XII.1999 - Prace przygotowujące ogólnopolską zbiórkę publiczną (tzw. "cegiełki") na budowę świątyni. Przygotowanie projektów, druk i dystrybucja cegiełek do diecezji w Polsce. Starania o zezwolenie MSWiA na przeprowadzenie zbiórki.

[powrót]

I-III.2000
Prace przygotowawcze do przeprowadzenia konkursu architektonicznego (odpowiedzi na pytania zadawane przez zespoły biorące udział w konkursie). Dystrybucja cegiełek do kolejnych diecezji w Polsce. Zbiórka funduszy na budowę trwająca cały rok 2000.

20-21.03.2000
Termin nadsyłania prac konkursowych. Projekty nadesłało 101 zespołów. Rozpoczyna się praca Jury, złożonego z przedstawicieli SARP i Fundacji oraz zaproszonych wybitnych architektów z całej Polski.

12.04.2000
Ogłoszenie wyników konkursu. Jury wyłoniło trzy równorzędne projekty, z których Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Prymas ma wybrać projekt do realizacji. Przygotowania do wystawy pokonkursowej.

02.05.2000
Modlitwa Episkopatu Polski na Polach Wilanowskich w czasie obchodów uroczystości milenijnych w Archidiecezji Warszawskiej.

22.05.2000
Projekt zespołu prof. Marka Budzyńskiego, decyzją Prymasa Polski, wybrany do realizacji z jednoczesnym podkreśleniem, że nie były brane pod uwagę rozwiązania techniczne i ekonomiczne, bowiem do zajęcia się tymi zagadnieniami Jego Eminencja zobowiązał Zarząd Fundacji. Otwarcie wystawy po zakończonym konkursie architektonicznym. Zarząd zapowiada przedstawienie zwycięskiemu Zespołowi zaleceń zmian i dostosowań projektu świątyni wg wskazań Jury konkursu i inwestora.

VI-XI.2000
Rokowania z Zespołem architektonicznym prof. M. Budzyńskiego odnośnie wprowadzenia zmian i dostosowań projektu do zaleceń pokonkursowych i uwag inwestora.

24.11.2000
Odstąpienie od dalszych rokowań z zespołem prof. Marka Budzyńskiego, wobec negatywnych wyników ekspertyz i zwrócenie się przez Zarząd Fundacji z prośba do Jego Eminencji, Księdza Kardynała Prymasa, o wybór innej koncepcji architektonicznej przyszłej świątyni.

XII.2000
Zawarcie umowy zamiany między Archidiecezją Warszawską a użytkownikami wieczystymi nieruchomości w Wilanowie Zachodnim. Plac pod budowę świątyni przechodzi w użytkowanie wieczyste Archidiecezji warszawskiej.

XII-I.2001
Zarząd Fundacji zlecił wykonanie, w uzgodnieniu z Jego Eminencją, Księdzem Kardynałem Prymasem, dalszych ekspertyz dotyczących oceny technicznej projektu prof. Marka Budzyńskiego.

30.01.2001
Spotkanie Zespołu projektowego prof. Marka Budzyńskiego z Zarządem Fundacji i powołanymi przez Fundację ekspertami, w obecności Księdza Kardynała Prymasa i Biskupów Pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej. Zarząd Fundacji podtrzymuje negatywne stanowisko wobec w/w projektu.

I-XII.2001
Trwa ogólnopolska zbiórka funduszy na budowę świątyni. Po jej zakończeniu, Zarząd Fundacji złożył w MSWiA wymagane prawem sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki i rozliczenie zebranych środków.

02.05.2001
Decyzja Jego Eminencji Ks. Kard. Józefa Glempa, o ostatecznym odstąpieniu od realizacji koncepcji architektonicznej wg projektu prof. Marka Budzyńskiego, zlecająca Zarządowi Fundacji podjęcie prac zmierzających do wyłonienia nowego projektu.

10.06.2001
Rozpoczęte zostały przygotowania do przeprowadzenia przez Zarząd Fundacji, przy udziale niezależnych ekspertów 2-go tym razem zamkniętego konkursu pozwalającego wyłonić propozycję nowej koncepcji architektonicznej na projekt Kompleksu Świątynnego. Przygotowano nowy regulamin konkursu i założenia funkcjonalne dotyczące zespołu świątynnego. W porozumieniu z Księdzem Kardynałem Prymasem ustalono listę zaproszonych zespołów architektonicznych reprezentujących środowisko całej Polski.

17.07.2001
Rozpoczęcie drugiego konkursu na koncepcję architektoniczna Kompleksu Świątynnego. Zakończenie konkursu wyznaczono na 21.IX.2001.

X-XII.2001
Trwały prace Zarządu Fundacji i Zespołu Ekspertów zmierzające do wyłonienia nowej koncepcji architektonicznej Świątyni Bożej Opatrzności.

21.12.2001
Zarząd Fundacji złożył u Burmistrza Gminy Wilanów w niosek Kurii Metropolitalnej o dokonanie zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wilanowa Zachodniego w części dotyczącej działki UK-12 - tj. podniesienia wysokości dominanty - Świątyni oraz wieży Jana Pawła II do 70-75 m.

27.12.2001
Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski dokonał wyboru Zespołu Szymborski & Szymborski do opracowania dokumentacji projektowej Świątyni Bożej Opatrzności wraz z obiektami towarzyszącymi. Jednocześnie Pan Wojciech Szymborski otrzymałzalecenia Jego Eminencji dotyczące projektu koncepcyjnego Świątyni wraz z dziedzińcami.

[powrót]

I-III.2002
Odbywały się spotkania z Zespołem Projektowym, których celem było dopracowanie projektu koncepcyjnego uwzględniającego zalecenia pokonkursowe dotyczące kompleksu świątynnego.

07.03.2002
Zarząd Fundacji złożył w Gminie Wilanów wniosek Kurii Metropolitalnej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla kompleksu świątynnego.

21.03.2002
Zawarta została Umowa pomiędzy Kurią Metropolitalną a Biurem Planowania Rozwoju Warszawy na opracowanie wniosku dotyczącego zmian w planie Zagospodarowania Przestrzennego Wilanowa Zachodniego odnośnie działki UK-12 wraz z częścią graficzną oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.

22.03.2002
Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski zaakceptował projekt koncepcyjny budowy Świątyni wraz z dziedzińcami.

15.04.2002
Zarząd Fundacji Świątyni Opatrzności Bożej zawarł Umowę z Firmą Szymborski & Szymborski, którą zaakceptował Jego Eminencja Ksiądz Prymas na opracowanie dokumentacji projektowej Świątyni Bożej Opatrzności wraz z zespołem obiektów towarzyszących oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowę powyższą zaakceptował Ksiądz Kardynał Prymas.

22.04.2002
Członkowie Zarządu Fundacji złożyli w Gminie Wilanów wniosek uzupełniająco - korygujący Kurii Metropolitalnej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Kompleksu Świątynnego. We wniosku tym wysokość Świątyni wynosiła zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wilanowa Zachodniego 40 m. Złożenie wniosku było niezbędne ze względu na prace projektowe.

17.04.2002
Opracowany został folder na temat Kompleksu Świątynnego, plakat z wizualizacją Świątyni oraz prowadzone były przygotowania do uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w dniu 2. maja 2002r. Było to między innymi przygotowanie bilbordu i podestów.

02.05.2002
Na polach wilanowskich odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego przez Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski z udziałem Legata Papieskiego, Episkopatu Polski, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznych znamienitych osobistości.

18.06.2002
Biuro Projektów Rozwoju Warszawy zgodnie z zawartą Umową opracowało materiały niezbędne do wprowadzenia zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wilanowa Zachodniego i przekazało je do Gminy Wilanów. Tym samym Gmina miała już pełną podstawę do rozpoczęcia procedury wynikającej z Ustawy o planowaniu przestrzennym, żeby w efekcie wprowadzić zmiany dotyczące wysokości Świątyni i Wieży Jana Pawła II.

26 i 27.07.2002
W dwóch czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym - Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu prac Zarządu Fundacji postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy "Budowy Świątyni Bożej Opatrzności wraz z obiektami towarzyszącymi". W ogłoszeniu tym była zamieszczona informacja o miejscu i terminie pobierania Ankiet prekwalifikacyjnych oraz o terminie i miejscu składania ich po uprzednim wypełnieniu.

16-17.09.2002
Przedstawiciele firm, które przeszły do drugiego etapu postępowania mającego na celu wybór wykonawcy Kompleksu Świątynnego - pobierali w Fundacji Projekty Koncepcyjne oraz ślepe kosztorysy i podpisywali zobowiązanie dotyczące złożenia ofert w terminie do dnia 15.X.2002r.

06.09.2002
Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Wodne obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002r Zarząd Fundacji zlecił do Biura Melwodprojekt opracowanie projektu odwodnienia wykopu pod Świątynią i budynek parafialny oraz operatu wodnoprawnego.

08.10.2002
Rada Gminy Wilanów podjęła Uchwałę o przyjęciu korekty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wilanowa Zachodniego dotyczącą działki UK-12, tj. podwyższenia Świątyni do wysokości 75m.

15-18.10.2002
Zarząd Fundacji zlecił dwóm niezależnym firmom tj. Akces S.J oraz Bureau Veritas Polska opracowania analiz ofert złożonych w drugim etapie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy Kompleksu Świątynnego. Firmy te zobowiązały się do opracowania analiz w terminie do dnia 30.X.2002.

31.10.2002
Zarząd odebrał od firmy Melwedprojekt - projekt wykonawczy na odwodnienie wykopu pod budowę Świątyni i dom parafialny oraz operat wodnoprawny. Zarząd w tym samym dniu złożył wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu miasta Stołecznego Warszawy o pozwolenie wodnoprawne. Zarząd złożył wniosek w Wydziale Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Urzędu miasta Stołecznego Warszawy o wyłączenie z upraw rolnych. działek pod budowę Kompleksu Świątynnego.

7.11.2002
Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp Prymas Polski m.in. w oparciu o wyniki analiz opracowanych przez firmy audytorskie podjął decyzję o wyborze firmy Marciniak S.A. z Gorzowa Wlkp. na Generalnego Wykonawcę Kompleksu Świątynnego. W tym samym dniu w Urzędzie Dzielnicy Wilanów złożono wniosek Kurii Metropolitarnej o wydanie pozwolenia na budowę kompleksu świątynnego.

18.11.2002
W obecności Jego Eminencji księdza Prymasa oraz przy Jego akceptacji Zarząd Fundacji podpisał Umowę z firmą Z. Marciniak S.A. na wykonanie Kompleksu Świątynnego wraz z obiektami towarzyszącymi.

23.11.2002
Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przez Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski i Prezesa firmy Z. Marciniak S.A. Pana Macieja Mosieja oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy pod Kompleks Świątynny - rozpoczęto budowę.

18.12.2002
Odebrano Decyzję Nr 82/UM-2/OŚ/2002 z dnia 17.XII.2002 - Pozwolenie wodnoprawne wydaną przez Urząd miasta Stołecznego Warszawy. Otrzymano Decyzję z dnia 18.XII.2002 o wyłączeniu terenu pod zabudowę z upraw rolnych - wydaną przez Wydział Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Urzędu miasta Stołecznego Warszawy.

23.11-23.12.2002
Firma Z. Marciniak S.A. ogrodziła plac budowy, uporządkowała teren, przeniosła krzyż konstrukcję dla dzwonu w sąsiedztwo Kaplicy oraz przygotowała zaplecze budowy.

23.12.2002
Opłatkowe spotkanie Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa oraz Prezesa i Członków Zarządu Fundacji Świątyni Opatrzności Bożej z pracownikami firmy Z. Marciniak S.A., którzy przygotowali zaplecze budowy.

30.01.2003
O godzinie 900 Prezydent miasta Stołecznego Warszawy Pan Lech Kaczyński ma osobiście przekazać Jego Eminencji Józefowi Kardynałowi Glempowi pozwolenie na budowę Świątyni Bożej Opatrzności, domu parafialnego wraz z zagospodarowaniem terenu - zgodnie z Decyzją Nr 22/2002 o watunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27.XI.2002.

24.02.2003
DECYZJA NR 18 / I / 2003 o pozwoleniu na budowę wydana w dniu 30.01.2003 uzyskała klauzulę ostateczności.


[powrót na górę]


© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej